วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ความหมาย


ความหมายของคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศตรงกับภาษาอังกฤษว่า Information Technology ย่อว่า IT
         เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology :IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้าง มูลค่าเพิ่ม ให้กับ สารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวม ไปถึง การใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการจัดการสารสนเทศซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรร์รอบข้าง ขั้นตอนวิธีดำเนินการซึ่ง เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ฺ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกี่ยวข้องกับ กรรมวิธี การดำเนินงานเพิ่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น