วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา............................................
จำนวนหน่วยกิต...............................
สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศษสตร์ มหาวิทายาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
..........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...........................................................................................................

วัตถุประสงค์
1......................................................................................................
2.....................................................................................................
3.....................................................................................................
4.........................................................................................................
5.....................................................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วยที่ 1 .............................................................................................
หน่วยที่ 2 .............................................................................................
หน่วยที่ 3 ..............................................................................................
หน่วยที่ 4 ..............................................................................................
หน่วยที่ 5 ..............................................................................................
หน่วยที่ 6 ..............................................................................................
หน่วยที่ 7 ..............................................................................................
หน่วยที่ 8 ...............................................................................................

สื่อการสอน
1. เอกสารบทเรียน
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3. คอมพิวเตอร์
4. โสตทัศนูปกรณ์
5. ตัวอย่างผลงาน

1.การวัดประเมินผล
2.เกณฑ์การประเมินผล
           2.1 Data
           2.2 informatiom
           2.3 knowledge
           2.4 wishdom
3. เว็บบล็อก
4. สมุดรายงาน
5. สื่อ interective
6.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น