วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ความหมาย


ความหมายของคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศตรงกับภาษาอังกฤษว่า Information Technology ย่อว่า IT
         เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology :IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้าง มูลค่าเพิ่ม ให้กับ สารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวม ไปถึง การใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการจัดการสารสนเทศซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรร์รอบข้าง ขั้นตอนวิธีดำเนินการซึ่ง เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ฺ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกี่ยวข้องกับ กรรมวิธี การดำเนินงานเพิ่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา............................................
จำนวนหน่วยกิต...............................
สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศษสตร์ มหาวิทายาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
..........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...........................................................................................................

วัตถุประสงค์
1......................................................................................................
2.....................................................................................................
3.....................................................................................................
4.........................................................................................................
5.....................................................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วยที่ 1 .............................................................................................
หน่วยที่ 2 .............................................................................................
หน่วยที่ 3 ..............................................................................................
หน่วยที่ 4 ..............................................................................................
หน่วยที่ 5 ..............................................................................................
หน่วยที่ 6 ..............................................................................................
หน่วยที่ 7 ..............................................................................................
หน่วยที่ 8 ...............................................................................................

สื่อการสอน
1. เอกสารบทเรียน
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3. คอมพิวเตอร์
4. โสตทัศนูปกรณ์
5. ตัวอย่างผลงาน

1.การวัดประเมินผล
2.เกณฑ์การประเมินผล
           2.1 Data
           2.2 informatiom
           2.3 knowledge
           2.4 wishdom
3. เว็บบล็อก
4. สมุดรายงาน
5. สื่อ interective
6.